รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2563

9/3/2563 11:33:47

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้วยป่าปก รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี

        นางผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563" ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้วยป่าปก รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยศึกษานิเทศก์ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

        

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง