รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล “อาชีวศึกษายกกำลังสอง”

14/12/2563 11:15:25

  

      วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภพคารนิเทศอาชีวศึกษไทยสู่มาตรฐานสากล"อาชีวศึกษายกกำลังสอง" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภพคารนิเทศอาชีวศึกษไทยสู่มาตรฐานสากล"อาชีวศึกษายกกำลังสอง"
               มีวัตถุประสงค์
                       ๑) เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก็ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกรนิทศ การจัดการเรียนการสอน
                       ๒) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการนิเทศร่วมกันของศึกษานิเทศ นำสู่กรพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
                       ๓) เพื่อพัฒนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและศึกษานิเทศก์ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง