Enter Title

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาใบช่วยสอนอาชีวศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

   นายไพฑูรย์     นันตะสุคนธ์                             ***ดาวน์โหลดคลิกที่นี่***


2. การเรียนรู้โดยใช้โครงการ/ชิ้นงานเป็นฐาน

   นายวิทยา     ใจวิถี                                    ***ดาวน์โหลดคลิกที่นี่***


3. การพัฒนาใบช่วยสอน

   นายมานพ     กลิ่นทรัพย์                                 ***ดาวน์โหลดคลิกที่นี่***


4. การวิเคราะห์การประเมินตามหลักสูตร

   นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์                ***ดาวน์โหลดคลิกที่นี่***