รายละเอียดข่าว

การจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนภาษาไทย

04/07/2016

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย ระหว่าง... 


      หน่วยศึกษานิเทศก์จัดดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย และเพื่อจัดทำต้นฉบับเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย เผยแพร่แก่ครูผู้สอนนำไปใช้/ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการฟังและดู พูด อ่าน เขียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
       ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยมีนางสาววัลลภา อยู่ทอง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายประภาส คงสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ร่วมจัดทำสื่อการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยด้วย

                

rating