รายละเอียดข่าว

แนวทางการจัดสาระการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมฯ ในหลักสูตรการอาชีวศึกษา

02/09/2014

 


     

ชื่อเอกสาร : แนวทางการจัดสาระการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ในหลักสูตรการอาชีวศึกษา

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์

ผลิต : จำนวน 111 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2557 จำนวน 1,000 เล่ม

สาระสำคัญ : หน่วยที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม  หน่วยที่ 2 วินัยและความรับผิดชอบ  หน่วยที่ 3 ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสนอแนะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

ขอความกรุณาดาวน์โหลดแบบขอไฟล์เอกสารวิชาการและกรอกข้อมูลส่งกลับคืนหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากบางเล่มจะแยกเป็นหลายไฟล์

rating