ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้ตามรายการ

*** มีเพิ่มเติมประเภทวิชาอุตสาหกรรม ศิลปกรรม มีแก้ไขคหกรรม เกษตรกรรมและประมง ***
สาขาวิชาที่ยังไม่ได้นำเสนอไว้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งท่านสามารถประสานได้โดยตรงกับ
ดร.ประพนธ์ จุนทวิเทศ  หน่วยศึกษานิเทศก์  081-9043442
หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 TitleModified DateSize 
2101-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างยนต์ Aีutomotive Program)1/19/2016448.88 KBDownload
2102-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน Machine Shop Program)1/19/2016436.38 KBDownload
2103-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเชื่อม Welding Program)1/19/2016409.79 KBDownload
2104-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Program)1/19/2016388.42 KBDownload
2105-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Program)1/19/2016393.44 KBDownload
2106-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง Building Construction Program)3/18/2016386.94 KBDownload
2107-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Furniture and Interior Design Program)11/17/2016382.91 KBDownload
2108-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม Architecture Program)11/17/2016385.13 KBDownload
2110-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างแบบเครื่องกล Mechanical Drawing Program)11/17/2016388.37 KBDownload
2111-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง Machine Maintenance Program)11/18/2016386.67 KBDownload
2112-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างพิมพ์ Printing Program)3/21/2017390.61 KBDownload
2117-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างต่อเรือ Ship Building Program)11/18/2016411.96 KBDownload
2119-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาโทรคมนาคม Telecommunication Program)11/18/2016392.74 KBDownload
2121-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาโยธา Civil Engineering Program)12/8/2016388.40 KBDownload
2122-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง Rubber Industry Program)3/17/2017384.44 KBDownload
2127-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Program)3/21/2017388.67 KBDownload
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร