การประกาศรางวัลสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2557

 

1.) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี  2557

   u ระดับสถานศึกษา  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

   u ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

   u ระดับอาชีวศึกษาภาค  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

   u ระดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

2.) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557

   u ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

   u ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคทุกแห่ง  [ เอกสารดาวน์โหลด ]

   u ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  [ เอกสารดาวน์โหลด ]  ** แก้ไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับสถานศึกษา Click !!! **

3.การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557
   u ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง  เอกสารดาวน์โหลด ]
   u ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  เอกสารดาวน์โหลด ]
4.การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
   u ระดับสถานศึกษา  เอกสารดาวน์โหลด ]
   u ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  เอกสารดาวน์โหลด ]
   u ระดับอาชีวศึกษาภาค  เอกสารดาวน์โหลด ]Update : 12 มีนาคม 2557