ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิ...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุ...

วันที่: 24/02/2014

ภาพข่าว: แนะนำ

แนะนำ "Office 365 for Education"

วันที่: 28/01/2014

ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2556

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2556

วันที่: 21/01/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านการประกัน...

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษา...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

วันที่: 31/03/2014

ภาพข่าว: ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลูกเสือวิส...

ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสร...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...

วันที่: 13/02/2014

ภาพข่าว: ศึกษานิเทศก์ประชุมปฏิบัติการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2557

ศึกษานิเทศก์ประชุมปฏิบัติการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2557

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มื...

วันที่: 19/12/2013

ภาพข่าว: ศน. ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศอาชีวศึกษา

ศน. ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศอาชีว...

วันที่: 30/05/2013

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารวิชาการ (download)
 TitleModified Date 
ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2/5/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
แฟ้มสะสมผลงาน2/5/2014Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
คำสั่ง สอศ. เรื่อง อนุมัติหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
การออกแบบการประเมิน2/5/2014Download
การประเมินผลตามสภาพจริง2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. ใช้หลักสูตร ปวช. พ.ศ.๒๕๕๖2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
แนวปฏิบัติเตรียมอาชีวศึกษา2/5/2014Download
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง