ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์...

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดงานมุทิตาจิตแก่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์เนื่องในโอกาสเกษียณอ...

วันที่: 28/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม"

คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม จัดทำโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรร...

วันที่: 07/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติ English Reform Policy"

English Reform Policy แนวปฏิบัติตามนโนบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอาช...

วันที่: 06/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติการจัดทวิศึกษา"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จัดประชุมเพื่...

วันที่: 06/08/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา

พัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา แ...

วันที่: 31/01/2016

ภาพข่าว: ศน. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559

ศน. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปี...

วันที่: 17/11/2015

ภาพข่าว: Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน PjBL

Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน PjBL

หน่วยศึกษานิเทศก์จัด “ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การจัดกา...

วันที่: 25/09/2015

ภาพข่าว: สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยมหลักของคนไ...

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบการส่งเ...

วันที่: 13/09/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
PPT_การจัดทวิศึกษา1/22/2016Download
หลักการ คุณภาพ มาตรฐาน การผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา8/27/2015Download
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)8/3/2015Download
แผนจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม6/16/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download

ข่าวการศึกษาในปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

างสาววัลลภา  อยู่ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง