ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์...

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดงานมุทิตาจิตแก่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์เนื่องในโอกาสเกษียณอ...

วันที่: 28/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม"

คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม จัดทำโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรร...

วันที่: 07/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติ English Reform Policy"

English Reform Policy แนวปฏิบัติตามนโนบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอาช...

วันที่: 06/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติการจัดทวิศึกษา"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จัดประชุมเพื่...

วันที่: 06/08/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: ศน. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา

ศน. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา

28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย...

วันที่: 05/07/2016

ภาพข่าว: การจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนภาษาไทย

การจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอนภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารนิเทศเทคนิคการสอ...

วันที่: 04/07/2016

ภาพข่าว: นิเทศออนไลน์

นิเทศออนไลน์

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อการนิเ...

วันที่: 01/03/2016

ภาพข่าว: พัฒนาครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการใช้ภาษาไทย

พัฒนาครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการใช้ภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครูต้นแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพ...

วันที่: 25/02/2016

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
ด่วน ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ สอศ.ปี 25596/28/2016Download
PPT_การจัดทวิศึกษา1/22/2016Download
หลักการ คุณภาพ มาตรฐาน การผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา8/27/2015Download
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)8/3/2015Download
แผนจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม6/16/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
ข่าวการศึกษาในปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

างสาววัลลภา  อยู่ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสินีนาท  ภูมิพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวปิยวีร  จุติพงษ์รักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 
ดร. ธีรวรรค์  วระพงษ์สิทธิกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง