ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกีย...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเ...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือต่อสำนักงานเลขาธ...

วันที่: 25/05/2015

ภาพข่าว: ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

เอกสาร "แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ปร...

วันที่: 20/05/2015

ภาพข่าว: สอศ. คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

สอศ. คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมพิจารณาคัดเ...

วันที่: 11/05/2015

ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค

ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวั...

วันที่: 24/11/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: สอศ.ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

สอศ.ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิง...

วันที่: 07/05/2015

ภาพข่าว: สอศ. จัดค่ายวิชาการภาษาไทยครบ 5 ภาค ปีงบประมาณ 2558

สอศ. จัดค่ายวิชาการภาษาไทยครบ 5 ภาค ปีงบประมาณ 2558

หน่วยศึกษานิเทศก์เคลื่อนกำลังคณะกรรมการและวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ฐานวิชาการ หลังจา...

วันที่: 03/04/2015

ภาพข่าว: สอศ. จัดค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1

สอศ. จัดค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ คร...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ดำเนินการจัด "ค่ายวิชาการ อ...

วันที่: 02/03/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
ข่าวด่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จดหมายข่าว ศน.
 TitleModified Date 
test5/27/2015Download
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง