ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค

ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวั...

วันที่: 24/11/2014

ภาพข่าว: แนะนำ English Phasebook for the Workplace

แนะนำ English Phasebook for the Workplace

แนะนำ English Phasebook for the Workplace จัดทำโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ ...

วันที่: 09/09/2014

ภาพข่าว: การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

วันที่: 25/02/2014

ภาพข่าว: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิ...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุ...

วันที่: 24/02/2014

ภาพข่าว: สอศ. และ ป.ป.ช. ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รว...

สอศ. และ ป.ป.ช. ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลั...

นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะท...

วันที่: 10/01/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: สอศ. จัดค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1

สอศ. จัดค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ คร...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ดำเนินการจัด "ค่ายวิชาการ อ...

วันที่: 02/03/2015

ภาพข่าว: ศน.เตรียมขับเคลื่อนโครงการ 58 พร้อมวางแผนเสริมอัตรากำลัง

ศน.เตรียมขับเคลื่อนโครงการ 58 พร้อมวางแผนเสริมอัตรากำลัง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดประชุมเชิงป...

วันที่: 14/12/2014

ภาพข่าว: ประชุมเตรียมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของผู้เรียนอย่างมืออาชีพ

ประชุมเตรียมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของผู้เรียนอย่างม...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการพ...

วันที่: 24/10/2014

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทำโครงการพ้ฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชีว...

วันที่: 02/09/2014

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
แฟ้มสะสมผลงาน (PPT)9/2/2014Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
การออกแบบการประเมิน (PPT)9/2/2014Download
การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ (PPT)9/2/2014Download
การประเมินผลตามสภาพจริง (PPT)9/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง