ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

วันที่: 25/02/2014

ภาพข่าว: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิ...

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุ...

วันที่: 24/02/2014

ภาพข่าว: แนะนำ

แนะนำ "Office 365 for Education"

วันที่: 28/01/2014

ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2556

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2556

วันที่: 21/01/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 17-18 เมษายน 2...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถาน...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...

วันที่: 11/04/2014

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาตา...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

วันที่: 08/04/2014

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านการประกัน...

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษา...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

วันที่: 31/03/2014

ภาพข่าว: ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลูกเสือวิส...

ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสร...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...

วันที่: 13/02/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารวิชาการ (download)
 TitleModified Date 
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
แฟ้มสะสมผลงาน (PPT)9/2/2014Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
การออกแบบการประเมิน (PPT)9/2/2014Download
การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ (PPT)9/2/2014Download
การประเมินผลตามสภาพจริง (PPT)9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง