ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม"

คู่มือครู วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม จัดทำโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรร...

วันที่: 07/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติ English Reform Policy"

English Reform Policy แนวปฏิบัติตามนโนบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอาช...

วันที่: 06/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวปฏิบัติการจัดทวิศึกษา"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จัดประชุมเพื่...

วันที่: 06/08/2015

ภาพข่าว: แนะนำเอกสาร

แนะนำเอกสาร "แนวการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนอ...

เอกสาร "แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ปร...

วันที่: 06/08/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในงานนิเทศอาชีวศึกษา

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในงานนิเทศอาชีวศึ...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) จัดประชุมปฏิบัต...

วันที่: 20/08/2015

ภาพข่าว: การพัฒนาโครงการสอนรายวิชามุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

การพัฒนาโครงการสอนรายวิชามุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมพัฒนาโค...

วันที่: 16/08/2015

ภาพข่าว: การพัฒนาโครงการสอนรายวิชาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ

การพัฒนาโครงการสอนรายวิชาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมวางแผน เตรียมการดำเน...

วันที่: 10/08/2015

ภาพข่าว: การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มอาชีพการบริการยานยนต์

การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มอาชีพการบริการยานยนต์

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพการบริการยานยนต์ จัดประชุ...

วันที่: 03/08/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
หลักการ คุณภาพ มาตรฐาน การผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา8/27/2015Download
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)8/3/2015Download
แผนจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม6/16/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download

ข่าวการศึกษาในปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง