ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคั...

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุ...

วันที่: 04/06/2015

ภาพข่าว: ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล...

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 สำนั...

วันที่: 31/05/2015

ภาพข่าว: ศน. ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สอศ. ครั้งที่ 3/2558

ศน. ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สอศ. ครั้งที่ 3/2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรร...

วันที่: 27/05/2015

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกีย...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเ...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือต่อสำนักงานเลขาธ...

วันที่: 25/05/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: การนิเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปี 2558

การนิเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปี 2558

นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการ...

วันที่: 09/07/2015

ภาพข่าว: การประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในมาตรฐานที่ 6

การประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในมาตรฐานที่ 6

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมเชิงปฏิ...

วันที่: 15/07/2015

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะแนวและระบบผู้เรียนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะแนวและระบบผู้เรียนอาชีวศึกษา ครั้งที่...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒน...

วันที่: 01/07/2015

ภาพข่าว: การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา

การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษ...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) ร่วมการประชุมเช...

วันที่: 07/07/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
แผนจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม6/16/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download

ข่าวการศึกษาในปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง