หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๔๖

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ     ได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี

               การบริการข้อมูลหลักสูตรใน Internet ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546


หลักสูตรการอาชีวศึกษา  ๒๕๔๖
ประเภทวิชา

- อุตสาหกรรม

- ประมง

- พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- ศิลปกรรม

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ

- คหกรรม

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เกษตรกรรม

- ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 2551

 

 

< สรุปรวมหลักสูตรทั้งหมด >


ข้อมูล : อ.วัลลภา  อยู่ทอง / หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

ออกแบบ : นายวัฒนชัย  ไกรวิสุทธิ์ / เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


update :  2/11/2014