หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๕๖

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการประกอบอาชีพอิสระมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ

 

              บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้มีผลให้สถานศึกษา       ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช ๒๕๔๖

ส่วนหน้า

สาขาวิชา

ภาคผนวก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เล่มที่ ๑

- ช่างยนต์

- ช่างกลโรงงาน

- ช่างเชื่อมโลหะ

- ช่างเขียนแบบเครื่องกล

- ช่างซ่อมบำรุง

- ช่างต่อเรือ

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- ช่างยนต์

- ช่างกลโรงงาน

- ช่างเชื่อมโลหะ

- ช่างเขียนแบบเครื่องกล

- ช่างซ่อมบำรุง

- ช่างต่อเรือ

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร


ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เล่มที่ ๒

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- โทรคมนาคม

- เมคคาทรอนิกส์

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- โทรคมนาคม

- เมคคาทรอนิกส์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

- คำสั่งแต่งตั้ง IT

- คำสั่งแต่งตั้ง IT (2)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เล่มที่ ๓

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

ภายใน

- สถาปัตยกรรม

- สำรวจ

- โยธา

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- ช่างก่อสร้าง

-

ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

ภายใน

- สถาปัตยกรรม

- สำรวจ

- โยธา

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เล่มที่ ๔

- ช่างพิมพ์

- เทคนิคแว่นตาและเลนส์

- อุตสาหกรรมยาง

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- เทคโนโลยีสิ่งทอ

- เคมีสิ่งทอ

- เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- ช่างพิมพ์

- เทคนิคแว่นตาและเลนส์

- อุตสาหกรรมยาง

- เทคโนโลยีสิ่งทอ

- เคมีสิ่งทอ

- เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- การบัญชี

- การตลาด

- การเลขานุการ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ธุรกิจสถานพยาบาล

- การประชาสัมพันธ์

- ธุรกิจค้าปลีก

- ภาษาต่างประเทศ

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- การบัญชี

- การตลาด

- การเลขานุการ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ธุรกิจสถานพยาบาล

- การประชาสัมพันธ์

- ธุรกิจค้าปลีก

- ภาษาต่างประเทศ

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เล่มที่ ๑

- วิจิตรศิลป์

- การออกแบบ

- ศิลปหัตถกรรม

- ศิลปกรรมเซรามิก

- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- วิจิตรศิลป์

- การออกแบบ

- ศิลปหัตถกรรม

- ศิลปกรรมเซรามิก

- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เล่มที่ ๒

- การถ่ายภาพและวีดิทัศน์

- เทคโนโลยีศิลปกรรม

- คอมพิวเตอร์กราฟิก

- ศิลปการดนตรี

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- การถ่ายภาพและวีดิทัศน์

- เทคโนโลยีศิลปกรรม

- คอมพิวเตอร์กราฟิก

- ศิลปการดนตรี

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เล่มที่ ๓

- ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

- เครื่องประดับอัญมณี

- ช่างทองหลวง

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

- เครื่องประดับอัญมณี

- ช่างทองหลวง

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาคหกรรม

- แฟชั่นและสิ่งทอ

- อาหารและโภชนาการ

- คหกรรมศาสตร์

- เสริมสวย

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- แฟชั่นและสิ่งทอ

- อาหารและโภชนาการ

- คหกรรมศาสตร์

- เสริมสวย

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, คหกรรม

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- การโรงแรม

- การท่องเที่ยว

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- การโรงแรม

- การท่องเที่ยว

ภาคผนวก ก.

เรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ภาคหนวก ข.

เรียนร่วมหลักสูตร

 

ภาคผนวก ค.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- เกษตรศาสตร์

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- โครงสร้างหลักสูตร

- คำอธิบายรายวิชา

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประเภทวิชาประมง

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- แปรรูปสัตว์น้ำ

(ปก, คำนำ, สารบัญ)

 

(หลักการ, จุดหมาย, เกณฑ์การใช้หลักสูตร, การกำหนดรหัสวิชา)

- โครงสร้างหลักสูตร

- คำอธิบายรายวิชา

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

หมวดวิชาทักษะชีวิต

 

หมายเหตุ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้พัฒนาตามประกาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงใช้หลักสูตรเดิม

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕7 
ข้อมูล : อ.วัลลภา  อยู่ทอง / หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

ออกแบบ : นายวัฒนชัย  ไกรวิสุทธิ์ / เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ