ภารกิจ                    หน่วยศึกษานิเทศก์  มีบทบาทหน้าที่ด้านการนิเทศจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีพันธกิจสำคัญคือ  มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ  การนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีมาใช้ในการนิเทศทางไกล       ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค  จัดทำโครงการตามนโยบายของหน่วยศึกษานิเทศก์     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ประกอบด้วย ๓ โครงการหลัก คือ

                    ๑.) โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียยการสอนอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย ๖ โครงการย่อย

                    ๒.) โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย

                    ๓.) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษา  เพื่อตอบสนองนโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙