ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: กิจกรรม

กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"

คณะ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"

วันที่: 15/12/2016

ภาพข่าว: นิทรรศการ

นิทรรศการ "มุมห้องสมุด" ในงานตลาดอาชีวะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์จัดนิทรรศการ "มุมห...

วันที่: 21/08/2016

ภาพข่าว: งานนิเทศวิชาการอาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

งานนิเทศวิชาการอาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

26-27 สิงหาคม 2559 นี้ หน่วยศึกษานิเทศก์ ขอเชิญผู้บริหาร ครูและผู้สนใจ ร่วม "งา...

วันที่: 11/08/2016

ภาพข่าว: พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

พี่ – น้อง ศึกษานิเทศก์ร่วมมุทิตาจิตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์...

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดงานมุทิตาจิตแก่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์เนื่องในโอกาสเกษียณอ...

วันที่: 28/08/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวโครงการ
ภาพข่าว: ศน.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรง

ศน.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรง

หน่วยศึกษานิเทศก์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความร...

วันที่: 11/10/2016

ภาพข่าว: งานนิเทศวิชาการ ๒๕๕๙

งานนิเทศวิชาการ ๒๕๕๙

หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดงานนิเทศวิชาการอาชีวศึกษา 26 – 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทาว...

วันที่: 16/09/2016

ภาพข่าว: สรุปนิเทศออนไลน์ ปีงบประมาณ 2559

สรุปนิเทศออนไลน์ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนรู้...

วันที่: 22/08/2016

ภาพข่าว: ศน. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา

ศน. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา

28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย...

วันที่: 05/07/2016

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสาร (download)
 TitleModified Date 
สรุปประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน หลักสูตร ปวช.ุ56 ปวส.57 ทล.บ. ไทย-English2/17/2017Download
ปรับแก้ไขรายวิชาสังคมใน ปวช.56 และ ปวส.572/3/2017Download
ด่วน ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ สอศ.ปี 25596/28/2016Download
PPT_การจัดทวิศึกษา1/22/2016Download
หลักการ คุณภาพ มาตรฐาน การผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา8/27/2015Download
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)8/3/2015Download
แผนจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม6/16/2015Download
PPT_วิเคราะห์รายวิชา585/6/2015Download
PPT_การเรียนรู้ด้วยPjBL585/6/2015Download
PPT_การออกแบบการประเมิน 5/6/2015Download
PPT_การประเมินผลตามสภาพจริง 5/6/2015Download
PPT_การพัฒนาหลักสูตรนอกระบบ5/6/2015Download
PPT_แฟ้มสะสมผลงาน 5/6/2015Download
พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ.25515/6/2015Download
PPT_แผนบูรณาการ585/6/2015Download
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/24/2014Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ภาค11/17/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ9/2/2014Download
ประกาศ ศธ. ให้ใช้หลักสูตร ปวช. 25569/2/2014Download
คำสั่ง สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช.25569/2/2014Download
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.2/5/2014Download
ประกาศ ศธ. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับป.ตรี2/5/2014Download
แบบขอรับบริการข้อมูลเอกสารวิชาการอื่นๆ2/5/2014Download
หลักสูตรระยะสั้น 2558
 TitleModified Date 
ระเบียบระยะสั้น 255812/22/2015Download
ปกระยะสั้น (อุตสาหกรรม)6/30/2016Download
ปกระยะสั้น (ศิลปกรรม)6/30/2016Download
หลักสูตรระยะสั้น (คหกรรม)6/30/2016Download
หลักสูตรระยะสั้น (อุตสาหกรรม)6/30/2016Download
หลักสูตรระยะสั้น (ศิลปกรรม)6/30/2016Download
หลักสูตรระยะสั้น (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)6/30/2016Download
ปกระยะสั้น (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)6/30/2016Download
New สรุปรายการหลักสูตรระยะสั้น พาณิชยกรรม 25582/3/2017Download
New สรุปรายการหลักสูตรระยะสั้น คหกรรม 25582/3/2017Download
New สรุปรหัสประเภท สาขาวิชา กลุ่มงาน/กลุ่มวิชา ระยะสั้น 25582/3/2017Download
New สรุปรายการหลักสูตรระยะสั้น ศิลปกรรม 25582/3/2017Download
ปกระยะสั้น (คหกรรม) 6/30/2016Download
New สรุปรายการหลักสูตรระยะสั้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 25582/3/2017Download
New สรุปรายการหลักสูตรระยะสั้น อุตสาหกรรม 25582/3/2017Download
ข่าวการศึกษาในปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

างสาววัลลภา  อยู่ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยศึกษานิเทศก์ >

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสินีนาท  ภูมิพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ
นางสาวปิยวีร  จุติพงษ์รักษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

 
นายจิราวุฒิ  แสงสิริโรจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ลิงค์หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง