หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายปันชัย สุขทั้งปี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

นายปันชัย  สุขทั้งปี
งานสารบรรณและงานการเงิน

 

นางพันธ์ทวี  สหะรัตน์
งานแผนและงบประมาณ

 

นายประพนธ์  จุนทวิเทศ
งานบุคลากร

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
งานบุคลากร

 

นางสาวนริศรา  ชูรา
งานพัสดุและอาคารสถานที่

 

งานสารบรรณและการเงิน

 

 

นายปันชัย   สุขทั้งปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นางสาวชุลีพร   วรรณบัณฑิตย์

 

นางสาวจุฑามาศ   สุ่มศรี
 

งานแผนและงบประมาณ

 

 

นางพันธ์ทวี   สหะรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นายอิทธิพร   ภู่แย้ม

 

นางสาวจุฑามาศ   สุ่มศรี
 

งานบุคลากร

 

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นายประพนธ์   จุนทวิเทศ
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวชุลีพร   วรรณบัณฑิตย์
 

งานพัสดุและอาคารสถานที่

 

นางสาวนริศรา  ชูรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่

 

นายอิทธิพร  ภู่แย้ม

 

นางสุปราณี   พันธุ์มาศ

 

นายอำพล   กล้าการขาย

 

นายรัตถณาเวช  คำนนท์