ผู้บริหารหน่วยศึกษานิเทศก์

ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

Mrs.Pongphan  Jarasjindarat
Head of Supervisor Unit


 

นายปันชัย  สุขทั้งปี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

นางศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ