ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ


 

งานการศึกษาทั่วไป

 

นายประพนธ์   จุนทวิเทศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษาทั่วไป

 

นางศศิธร   กุลสิริสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นางสาววนิดา   แอนนัส
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายสันติ   ทองแก้วเกิด
 ศึกษานิเทศก์
 

งานอุตสาหกรรม

 

 

นายไพรัตน์   พรมมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอุตสาหกรรม

 

นายธนสาร  รุจิรา
 ศึกษานิเทศก์

งานศิลปกรรม

 

 

นายธนสาร  รุจิรา
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานศิลปกรรม

 

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงษ์   ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์

งานคหกรรม

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคหกรรม

 

นางอัมพร   พีรพลานันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรรวรรณ   สุวรรณภาค
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนริศรา  ชูรา
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานพาณิชยกรรม

 

 

นางวิยดา   วัฒนาเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพาณิชยกรรม

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวโสภี   นิลรักษ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

งานเกษตรกรรม

 

นางศศิธร   สิริกุลสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเกษตรกรรม

 

นางพันธ์ทวี   สหะรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายปันชัย   สุขทั้งปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

ว่าที่ร.ต. ฐิติพงศ์  ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์

 

นางพชรกร   ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์