กลุ่มส่งเสริมวิชาการ

 

นางศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

 

งานมาตรฐานการจัดการศึกษา

 

 

นายปันชัย  สุขทั้งปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานมาตรฐานการจัดการศึกษา

 

นางศศิธร  สิริกุลสวัสดิ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรรวรรณ   สุวรรณภาค
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายไพรัตน์  พรมมา
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

งานสารสนเทศ

 

 

นายธนสาร   รุจิรา
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานสารสนเทศ

 

นางพันธ์ทวี   สหะรัตน์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววนิดา   แอนนัส
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและดูแลผู้เรียน

 

 

นางวิยดา   วัฒนาเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและดูแลผู้เรียน

 

นายสันติ   ทองแก้วเกิด
 ศึกษานิเทศก์

งานวิจัยการศึกษา

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

 

นางอัมพร   พีรพลานันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางพชรกร  ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์

 

ว่าที่ ร.ต. ฐิติพงศ์   ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์