รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รุ่น 3-12

15/10/2564 12:16:47

 


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัล
เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รุ่น 3-12

กิจกรรมที่ 1 การใช้งาน Google Workspace for Education

เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ Google Certified Educator

ตรวจสอบรายชื่อที่ https://bit.ly/nitedproject2

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง