รายการเอกสาร

เอกสารวิชาการ

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2
Created by kruarm on 3/11/2564 16:29:47


แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2

พิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อใช้แนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ทุกระดับ โดยสามารถเลือกใช้และหรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะสื่อประกอบการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

printrating