รายการเอกสาร

เอกสารวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Created by kruarm on 4/11/2564 15:34:19


รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ภายใต้แผนบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2) พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และ3) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่มุ่งจะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม สุภาพ มีน้ำใจ และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ

 

printrating