รายการเอกสาร

เอกสารวิชาการ

แนวทางการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจีน (3000-9201)
Created by kruarm on 30/11/2564 10:00:26


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แนวทางการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (3000-9201)
หมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดเรียงความงานวิจัย ในโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 2 ประจำปี 2564
ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

>> DOWNLOAD <<

print
rating