วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ภารกิจ

หน่วยศึกษานิเทศก์ มีบทบาทหน้าที่ด้านการนิเทศจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีพันธกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการนิเทศทางไกล ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค จัดทำโครงการตามนโยบายของหน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๓ โครงการหลัก คือ

  1. โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียยการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๖ โครงการย่อย
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
  3. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙