ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

งานการศึกษาทั่วไป

 

 

นางสาววนิดา   แอนนัส
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หัวหน้างานการศึกษาทั่วไป

 

นายสันติ   ทองแก้วเกิด
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานอุตสาหกรรม

 

 

นายไพรัตน์   พรมมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอุตสาหกรรม

 

นายธนสาร  รุจิรา
 ศึกษานิเทศก์

งานศิลปกรรม

 

 

นายธนสาร  รุจิรา
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานศิลปกรรม

 

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงษ์   ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์

งานคหกรรม

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคหกรรม

 

นางอัมพร   พีรพลานันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรรวรรณ   สุวรรณภาค
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนริศรา  ชูรา
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานพาณิชยกรรม

 

 

นางวิยดา  วัฒนาเมธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพณิชยกรรม

 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานเกษตรกรรม

 

 

นางพันธ์ทวี   สหะรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเกษตรกรรม

 

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงษ์   ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นางพชรกร  ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ