กลุ่มส่งเสริมวิชาการ


 

งานมาตรฐานการจัดการศึกษา

<
 

นางสาวโสภิดา   ลิ้มวัฒนาพันธ์
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรรวรรณ   สุวรรณภาค
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายไพรัตน์  พรมมา
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

งานสารสนเทศ

 

 

นายธนสาร   รุจิรา
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานสารสนเทศ

 

นางสาววนิดา   แอนนัส
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นายอิทธิพร   ภู่แย้ม

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและดูแลผู้เรียน

 

 

นายสันติ   ทองแก้วเกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและดูแลผู้เรียน

 

นางวิยดา   วัฒนาเมธี
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานวิจัยการศึกษา

 

นาสาวดุษฎี  น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

 

นางสาวโสภิดา  ลิ้มวัฒนาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางพชรกร  ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์

 

ว่าที่ ร.ต. ฐิติพงศ์   ปัญญาคำ
 ศึกษานิเทศก์