อำนาจหน้าที่                    ๑.) นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  และสถาบัน

การอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ

                    ๒.) วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการกำลังคน  การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

การจัดการศึกษา  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

                    ๓.) ศึกษา  ค้นคว้า  เผยแพร่งานวิชาการแก่นักเรียน  นักศึกษา  ครู  คณาจารย์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  และ

สถาบันการอาชีวศึกษา  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

                    ๔.) ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน  การนิเทศและการพัฒนางานทางด้านวิชาการ

                    ๕.) ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

                    ๖.) เสนอแนวทางการพัฒนางานวิชาการต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    ๗.) ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย