หมวดวิชาทักษะชีวิต

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 TitleModified DateSize 
2101-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างยนต์ Automotive Program)15/12/2560449.41 KBDownload
2102-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน Machine Shop Program)19/1/2559436.38 KBDownload
2103-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเชื่อม Welding Program)19/1/2559409.79 KBDownload
2104-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Program)19/1/2559388.42 KBDownload
2105-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Program)19/1/2559393.44 KBDownload
2106-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง Building Construction Program)18/3/2559386.94 KBDownload
2107-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Furniture and Interior Design Program)17/11/2559382.91 KBDownload
2108-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม Architecture Program)17/11/2559385.13 KBDownload
2110-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างแบบเครื่องกล Mechanical Drawing Program)17/11/2559388.37 KBDownload
2111-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง Machine Maintenance Program)18/11/2559386.67 KBDownload
2112-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างพิมพ์ Printing Program)21/3/2560390.61 KBDownload
2117-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างต่อเรือ Ship Building Program)18/11/2559411.96 KBDownload
2119-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาโทรคมนาคม Telecommunication Program)18/11/2559392.74 KBDownload
2121-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาโยธา Civil Engineering Program)15/12/2560388.40 KBDownload
2122-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง Rubber Industry Program)17/3/2560384.44 KBDownload
2127-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Program)21/3/2560388.67 KBDownload
2128-อุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ Computer Technology Program)15/12/2560395.18 KBDownload

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร