ผู้บริหารหน่วยศึกษานิเทศก์

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 


 

นางสาวนริศรา  ชูรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายไพรัตน์  พรมมา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

นางสาวโสภิดา  ลิ้มวัฒนาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ