หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวนริศรา ชูรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

งานสารบรรณและการเงิน

 

 

นางสาวนริศรา  ชูรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นางสาวชุลีพร   วรรณบัณฑิตย์

 

นางสาวจุฑามาศ   สุ่มศรี
 

งานแผนและงบประมาณ

 

นางพันธ์ทวี   สหะรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 

นางพชรกร  ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นายอิทธิพร   ภู่แย้ม

 

นางสาวจุฑามาศ   สุ่มศรี

งานบุคลากร

 

 

นางสาวดุษฎี   น้อยใจบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน

 

นายสันติ   ทองแก้วเกิด
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นางสาวชุลีพร   วรรณบัณฑิตย์
 

งานพัสดุและอาคารสถานที่

 

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์   ปัญญาคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่

 

นายอิทธิพร  ภู่แย้ม

 

นางสุปราณี   พันธุ์มาศ

 

นายอำพล   กล้าการขาย

 

นายเสกสรร  ชายตะครุ