อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

  1. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนและสถาบันการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
  2. วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการกำลังคน การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพการจัดการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
  3. ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่งานวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน และ สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน การนิเทศและการพัฒนางานทางด้านวิชาการ
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
  6. เสนอแนวทางการพัฒนางานวิชาการต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย